Ασφάλεια Μηχανημάτων

Warning-300x300

Η DeltaΤech  αναλαμβάνει τα εξής για την κατασκευή προφυλακτήρων και προστατευτικών διατάξεων:

  • Σχεδιασμό, κατασκευή και εγκατάσταση σταθερών προφυλακτήρων, σύμφωνα με τα πρότυπα ΕΛΟΤ EN 953+A1 και ΕΛΟΤ EN ISO 13857.

  • Σχεδιασμό, κατασκευή και εγκατάσταση κινητών προφυλακτήρων με ενδασφάλεια, σύμφωνα με τα πρότυπα ΕΛΟΤ EN ISO 14119 και ΕΛΟΤ EN ISO 13857.

  • Σχεδιασμό εφαρμογής, επιλογή εξοπλισμού και εγκατάσταση προστατευτικών διατάξεων αυτομάτου ελέγχου, (Safety Related Parts of Control Systems) σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ EN ISO 13849.01.

  • Έκδοση των απαιτούμενων πιστοποιητικών:

    •  Επαλήθευσης (verification) όσον αφορά τους προφυλακτήρες και

    •  Επικύρωσης (validation) όσον αφορά τις προστατευτικές διατάξεις

  • Επίθεση της σήμανσης CE