ΑΤΕΧ – Explosion Prevention


Πιστοποιημένα Συνεργεία για την Προστασία από ΕκρήξειςAtex Logo

1. Σχεδιασμός, Επιλογή και Εγκατάσταση εξοπλισμού εντός Εκρήξιμων Ατμοσφαιρών

Η DeltaTech (τμήμα ATEXengineering) διαθέτει την μοναδική στην Ελλάδα ειδική εκπαίδευση και πιστοποίηση που απαιτείται από το πρότυπο ΕΛΟΤ HD 384 «Απαιτήσεις για ηλεκτρικές εγκαταστάσεις» και τα εναρμονισμένα Ευρωπαϊκά Πρότυπα ΕΛΟΤ ΕΝ 60079-14 και ΕΛΟΤ ΕΝ 60079-17 για το Σχεδιασμό, Επιλογή, Εγκατάσταση, Περιοδικό Έλεγχο και Συντήρηση ηλεκτρικού εξοπλισμού για χρήση σε εκρήξιμες ατμόσφαιρες (εντός διαβαθμισμένων περιοχών ΑΤΕΧ).

Επιλογή και ολοκληρωμένη εγκατάσταση ή/και επίβλεψη της τοποθέτησης αντιεκρηκτικού εξοπλισμού στις εξής περιπτώσεις:

• Ex (ia) Intrinsic Safety. Σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 60079.11

• Ex (d) Flameproof Enclosure. Σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 60079.1

• Ex (p) Pressurized Enclosure. Σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 60079.2

• Ex (e) Increased Safety. Σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 60079.7

2. Έλεγχος Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων εντός Εκρήξιμων Ατμοσφαιρών (ΑΤΕΧ)

Ειδικευόμαστε στη διεξαγωγή των απαιτούμενων από τις οδηγίες ΑΤΕΧ και τα Ευρωπαϊκά Πρότυπα, Ελέγχων σε περιοχές ATEX, προσφέροντας τις ακόλουθες υπηρεσίες από πιστοποιημένα συνεργεία ηλεκτρολόγων:

• Έλεγχοι Ηλεκτρικών και Ηλεκτρονικών συστημάτων

Οι έλεγχοι που απαιτούνται σε ηλεκτρικές εγκαταστάσεις εντός των επικίνδυνων περιοχών (ΑΤΕΧ) είναι οι εξής:

 Αρχικός έλεγχος, πριν την πρώτη λειτουργία (Initial Inspection) και εν συνεχεία, Περιοδικοί έλεγχοι και όπου απαιτείται συντηρήσεις σε συνδυασμό με επίβλεψη από εξειδικευμένο προσωπικό.

Σχολαστικός Έλεγχος (Close Inspection)20151104_121401

Λεπτομερής Έλεγχος (Detailed Inspection)

Οι έλεγχοί από το πιστοποιημένο συνεργείο μας θα βοηθήσουν την εταιρία σας να παρουσιάσει ότι ο εγκατεστημένος ηλεκτρολογικός εξοπλισμός είναι πιστοποιημένος, έχει τον σωστό τύπο προστασίας για την εν δυνάμει εκρηκτική ατμόσφαιρα, ότι είναι ασφαλής προς χρήση και κατάλληλος για την επικίνδυνη περιοχή.

Επαλήθευση και συμμόρφωση

Επαλήθευση (Verification) της ορθής επιλογής, εγκατάστασης και λειτουργίας εξοπλισμού εντός των επικίνδυνων περιοχών (ΑΤΕΧ) και τεκμηρίωση της συμμόρφωσης του συνόλου τις εγκατάστασης με τις Ευρωπαϊκές οδηγίες και πρότυπα.

3. Προστασία και Αναβάθμιση υφιστάμενων εγκαταστάσεων και εξοπλισμού.

Η εταιρία μας έχει τη δυνατότητα να σας παράσχει ολοκληρωμένες μετατροπές συγκροτημάτων μηχανημάτων και εγκαταστάσεων για την εναρμόνισή τους με τις απαιτήσεις των οδηγιών ΑΤΕΧ.

 Πρόληψη δημιουργίας Εκρηκτικών Ατμοσφαιρών (περιορισμός ΖΩΝΩΝ).

Ο περιορισμός δημιουργίας Εκρηκτικών Ατμοσφαιρών γίνεται με την εφαρμογή κατόπιν μελέτης των τριών παρακάτω τεχνικών είτε μεμονωμένα είτε σε συνδυασμό:

  • Εγκατάσταση Ανιχνευτών Αερίων για τον έλεγχο των πηγών ανάφλεξης. Εφαρμογή της σειράς των Ευρωπαϊκών Προτύπων ΕΝ 60079-29 για την Επιλογή και Εγκατάσταση ανιχνευτών για την έγκαιρη αναγνώριση της έκλυσης ατμών ή αερίων. Εφαρμογή συστημάτων αυτοματισμού με προδιαγραφές ασφαλείας (ISO 13849-1) για την αξιόπιστη διακοπή των ενεργών πηγών ανάφλεξης. Η εφαρμογή της λύσης των ανιχνευτών συνήθως συνδυάζεται με την εγκατάσταση τοπικού συστήματος εξαερισμού.

Detectors

  • Μελέτη και εγκατάσταση συστημάτων εξαερισμού. Η εφαρμογή συστημάτων εξαερισμού γίνεται κατόπιν μελέτης εφαρμογής του προτύπου ΕΝ 60079.10.01 και του καθορισμού του απαιτούμενου επιπέδου εξαερισμού (Μεσαίο ή Υψηλό). Γίνεται επιλογή των βέλτιστων θέσεων απορρόφησης και εγκαθίσταται κατάλληλος για την επικίνδυνη περιοχή Ηλεκτρομηχανολογικός εξοπλισμός (ΑΤΕΧ ανεμιστήρας και κινητήρας). Η εφαρμογή συστήματος εξαερισμού μπορεί να συνδυαστεί για καλύτερα αποτελέσματα με σύστημα ανίχνευσης διαρροών.
  • Αδρανοποίηση εύφλεκτης ατμόσφαιρας. Σε υφιστάμενο εξοπλισμό διαχείρισης εύφλεκτων (Μύλοι άλεσης εύφλεκτων σκονών, συμπιεστές αερίων, δεξαμενές αποθήκευσης εύφλεκτων κλπ.) όπου η αντιμετώπιση των πηγών ανάφλεξης είναι κατά τεκμήριο μη εφαρμόσιμη, εγκαθίσταται από την εταιρία μας σύστημα αδρανοποίησης για τον περιορισμό της συγκέντρωσης οξυγόνου σε επίπεδα όπου η ανάφλεξη του εύφλεκτου υλικού δεν είναι δυνατή. Η εφαρμογή της αδρανοποίησης συνήθως συνδυάζεται με την εγκατάσταση ανιχνευτών οξυγόνου για την εξασφάλιση της αξιοπιστίας του συστήματος.

 Στοχευμένη Αντικατάσταση Εξοπλισμού εντός των περιοχών ΑΤΕΧ.

Αν μετά την εφαρμογή των παραπάνω τεχνικών (Ανιχνευτές, Εξαερισμός, Αδρανοποίηση) σε μία υφιστάμενη εγκατάσταση, παραμένουν επικίνδυνες περιοχές (Ζώνες) τότε προχωράμε σε στοχευμένη αντικατάσταση εξοπλισμού εντός των Ζωνών για την εξασφάλιση του απαιτούμενου επιπέδου πρόληψης και προστασίας από εκρήξεις.

4. Έγραφα Εγκαταστάσεων και Ελέγχων ATEX

•  Πιστοποιητικά Ελέγχων επιθεώρησης εξοπλισμού (Οπτικός, σχολαστικός και λεπτομερής έλεγχος)atex_1

•  Πιστοποιητικά ορθής εγκατάστασης (σε εγκαταστάσεις που πραγματοποιεί η DeltaTech )

•  Περίληψη και προτάσεις για διορθωτικές ενέργειες και συμβουλές.

•  Υπογεγραμμένες λίστες σε συμμόρφωση με τα πρότυπα EN 60079-17:2014

•  ATEX Πιστοποιητικά και έγραφα νέου εξοπλισμού

• Εγχειρίδια εγκατάστασης και λειτουργίας για τον εξοπλισμό

• Σχέδια επικίνδυνων περιοχών Ζώνες ΑΤΕΧ